Generelle salgs- og leveringsbetingelser

for Ergotel A/S (ET)

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jvf., pkt. 3. Afgiver ET tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til ET senest 30 dage fra tilbudets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til ET, er ET berettiget til at indgå aftaler med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbudet over for køber bortfalder. ET skal efter acceptens fremkomst, uden ugrundet ophold, skriftligt meddele køber, at tilbudet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i DKK og eksklusive moms og andre afgifter. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skatter og afgifter samt evt. ændringer i valutakurser, råvarer, transport m.m.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest til den af fakturaen angivne dato som værende sidste rettidige betalingsdag.
5.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag er ET berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
5.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på ET, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsret

6.1 ET forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, ind til hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til ET eller til den, man har transporteret sin ret til, jvf. pkt. 14.
6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

7. Levering

7.1 Alle ordrer pålægges et gebyr på kr. 100 kroner for ekspedition og fragt.
7.2 Leveringstiden er fastsat af ET efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der hersker ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse.
7.3 Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes at ET er i en situation som angivet i pkt. 11.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har oversteget 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4 ET skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
7.5 ET dækker ikke tab som følge af en eventuel overskridelse af leveringstiden.
7.6 Såfremt køber ønsker en leveringstermin udskudt, skal ET kontaktes senest 4 uger før bekræftet leveringstermin. I modsat fald faktureres køber som oprindeligt aftalt.

8. Produktændringer

ET forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for køber.

9. Mangler og reklamationer

9.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
9.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give ET skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og der ikke reklameres som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
9.3 Efter ET’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive ombyttet.
9.4 Sker afhjælpning eller ombytning i henhold til pkt. 10.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
9.5 Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for ET, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jvf. Pkt. 10.3, påtager ET sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige solgte i et tidsrum af 3 måneder, dog således at ET’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 6 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
9.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden ET’s skriftlige samtykke fritager ET for enhver forpligtelse.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Et erstatningskrav over for ET kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
10.2 ET hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangel ved det solgte.
10.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for ET, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmiddel, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
10.4 Det påhviler ET uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnte i pkt. 11.3.

11. Returnering

11.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale.
11.2 Specielt fremstillede eller fremskaffede varer tages ikke retur.
11.3 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte, såfremt det fremsendes til ET, emballeres forsvarligt og i det omfang det kan lade sig gøre, returneres i original emballage.

12. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er ET ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab.

13. Transport af rettigheder og pligter

ET er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Annullering

Ved annullering og ændring af ordre på standardprodukter, hvor kunden har modtaget foreløbig ordrebekræftelse, beregnes et gebyr på 50 %. Ved annullering og ændring af ordre på specialprodukter, hvor produktionen er påbegyndt, beregnes et gebyr på 50 %.

15. Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i tekst og priser.

16. Tvistigheder

Enhver tvist afgøres ved sø og handelsretten.

Juni 2015

Alle priser er ekskl. moms

Distributør af

Ergotel brands

Ergotel A/S – Metalvej 7C – 4000 Roskilde – Telefon 44 35 05 35 – CVR 21 59 20 48